Sáng ngày 27/02/2015, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa đã tổ chức ký kết “Bản ghi nhớ giữa Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Cục Tài sản văn hóa Nhật Bản về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực bảo tồn, tu bổ, quản lý công trình truyền thống và di tích, giai đoạn 2015 - 2020”.

Thông tin Di sản văn hóa

Clips Video

Sự kiện qua ảnh

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Tìm kiếm

Liên kết website